Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Kiel Türk İşverenler Birliği (TAB Kiel)

 

§ 1 Derneğin Adı ve İdare Merkezi

Derneğin adı “Kiel Türk İşverenler Birliğidir. („ Türkische Arbeitgeber Bund Kiel ( TAB Kiel)“ )
Dernekler siciline kaydedildikten sonra adına "tescilli dernek", kısa yazımıyla "e.V." ibaresi eklenir.
Derneğin idare merkezi Kiel'dir.


§2 Derneğin Amaçları

1. Dernek ticari kar amacı gütmeksizin ve ticari faaliyette bulunmaksızın Avrupadaki Türk ve Alman halklari arasında kaynaşmayı, özellikle Türk, Alman ve Avrupalı işletmeler ve serbest meslek sahipleri arasındaki dosthane münasebeti ve birlikte çalışmayı teşvik eder. Dernek gerekli bilgilendirme ağını kurarak Türk ve Alman işletmelerinin birbirini daha yakından tanımasını destekler.
2. Dernek amaçlarını aşağıdaki şekilde gerçekleştirir;
• Türkler ve Almanlar la birlikte sosyal, kültürel, ekonomik ve ilmi sahalarda her iki tarafında birbirleriyle münasebetlerinin derinleşmesine vesile olacak, seminerler, açık oturumlar, kongreler, konferanslar , fuarlar gerekirse konserler düzenler
• Avrupa çapında Türk ve Alman girişimcilerin edindikleri tecrübelerden yararlanma yolları destekler
• Türkiye ile Almanya arasında ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eder ve derinleştirir
• Bilgilendirme, eğitme ve diğer hizmetler yoluyla Türk, Alman ve Avrupalı girişimciler arasında ekonomik ve kültürel yakınlaşmayı ve anlayışı teşvik eder, geliştirir ve derinleştirir
• Üyelerini bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar ve fırsatlar konusunda aydınlatır
• Dernek, girişimcilerin Türkiye`de ve Avrupa`daki ekonomik hakları konusunda üyelerini bilgilendirir ve üyelerinin Türk, Alman ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunur.
• Dernek, kendi üyeleri arasındaki dayanışma ve teması; üyeleri ile Türkiye, Federal Almanya, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirir ve özendirir
• Dernek bir yandan Türkiye ile Federal Almanya arasında, öte yandan Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticari engellerin giderilmesi için çaba harcar
• Dernek, üyelerini, ekonomi, vergi, iş ve toplu sözleşme hukuku; mevzuatta meydana gelen eden değişiklikler ve Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticarette karşılaşılan tüm spesifik konu ve sorunlar hakkında düzenli ve sürekli olarak bilgilendirir


§ 3 Toplum yararına çalışma ve Siyaset yasağı

1. Dernek çoğulcu, özgürlükçü, laik, hukuk kurallarına bağlı, demokratik bir örgüttür. Dil, din, ırk, renk, mezhep farkı gözetmeksizin insan onurunun dokunulmazlığını savunur. Temel sorunların çözümünde uzlaşma prensibi esas alınır. Derneğin genel bilgilendirmenin haricinde, bire bir vereceği danışmanlık hizmetleri üyelerine yöneliktir .
2. Dernek ticari kar amacı gütmeksizin ve ticari faaliyette bulunmaksızın kamu yararına çalışır.Derneğin gelirleri sadece tüzükte öngörülen amaçları gerçekleştirmek için harcanır. Dernek üyeleri kar payı ve derneğin gelirlerinden her ne şekilde olursa olsun herhangi başka bir tahsisat alamazlar.
3. Dernek ilke olarak hiçbir şekilde parti politikasına karışmaz, dini emellere hizmet etmez ve bunları tümüyle reddeder.
4. Yönetim Kurulu, Derneğin kamu yararına çalıştığının gerekli Vergidairesinden tescıllenmesi için gerekli girişimleri yapmak mecburiyetindedir.
5. Derneğin bütün organları, Derneğin tasviyesi, tüzük değişikliği, özellikle Derneğin amaçları ve kamuyararına çalışmasını etkileyecek değişiklikleri Vergidairesine ve Mahkemeye bildirir.
6. Dernek herhangi bir şekilde toplum yararına çalışır işlevini yitirecek olursa tasviye edilir. Tasviye işlemlerinin bitiminden sonra geriye kalan dernek serveti, yarı yarıya İnter Türk Spor ve Schleswig Holstein Türk Toplumu na hibe edilir .


§ 4 Faaliyet Yılı

Faaliyet yılı takvim yılıdır.


§ 5 Dernek Dili

Derneğin haberleşme dili Türkçe ve Almancadır. Yazılı kararlar Almanca olarak kayda geçirilir.


§ 6 Maddi imkanların elde edilmesi

Derneğin maddi harcamalar için gereken imkanlar;
• Üye aidaları
• Bağışlar
• Ve diğer yollarla (konser giriş ücretleri gibi) gerçekleştirilir.


§ 7 Üyeliğe giriş

1. Girişimci olarak faal olan, her özel ya da tüzel kişi veya şirket derneğe üye olabilir.
Bunun yanıda dernekler de Derneğe üye olabilirler.
2. Özel kişiler 18. yaşını doldurmuş olmak zorundadırlar. Özel kişiler Türk, Alman, bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin uyruğuna sahip olabilirler.
Tüzel kişiler veya şirketler temsil yetkisini haiz organlarının bir mensubu tarafından temsil edilirler. Tüzel kişiler, Almanya`da veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir ticaret sicil mahkemesine kayıtlı olmak zorundadırlar.
3. Başvuru sahibi Yönetim Kurulu`na sözlü yada yazılı bir başvuru dilekçesi yöneltir. Dilekçe özel kişilerde başvuru sahibinin adını, soyadını, yaşını, mesleğini ve adresini ihtiva etmek zorundadır. Bir tüzel kişi ya da şirketin başvuru dilekçesi, onun firma adını, yasal temsilcisini, sektörünü, yasal temsilcilerinin adresini ve adlarını ihtiva etmek zorundadır.
Yönetim Kurulu, başvuru sahibinin derneğe asil üye olarak kabulünü; çoğunluk kararıyla belirler. Karar, başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. Yönetim Kurulu`nun başvuruyu reddetme kararına başvuru sahibi bir ay içinde yazılı olarak itiraz hakkına sahiptir. Bu durumda bir sonraki genelkurul itirazı karara bağlar ve yazılı olarak bidirir.
4. Kimse derneğe üye olarak kabul edilme konusunda hak iddiasında bulunamaz.
5. Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde hizmeti ve emeği geçen münferit özel kişilere, Genel Kurul`un çoğunluk kararıyla onursal üyelik tevcih edilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler ve seçimlerde oy kullanamazlar.
6. Üyelik, üyelik müracaatının Yönetim Kurulunda karara bağlanmasından sonra ilk aidatın ödenmesiyle başlar.
7. Üyelik üyenin ölümü ile her durumda sona erer; tüzel kişilerde ve şirketlerde de firmanın sicilden silinmesi ile son bulur.
8. Üyeler dernekten ayrılma hakkına sahiptirler. Ayrılma, yazılı olarak beyan edilmek zorundadır. Yazı, derneğin Yönetim Kurulu`na yöneltilir. Ayrılma, üç aylık bir fesih ihbar süresine uyulmak suretiyle yıl sonunda geçerlilik kazanır. O tarihe kadar üyelikten elde edilmiş tüm hak ve görevler, fesih süresince geçerliliğini korur ve ancak kesin ayrılma ile sona erer.
9. Üyenin ayrıca üyeler listesinden silinmek suretiyle dernekle ilişiği kesilebilir. Yazılı uyarıya rağmen ödeme vadesi gelmiş aidatını vadesinden itibaren 3 ay içinde ödemeyen bir üye, Yönetim Kurulu`nun çoğunluk kararıyla üye listesinden silinir. Silinmeye ilişkin uyarı yazısı, ödeme vadesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra üyeye iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazı, üyenin müteakip günlerde üye listesinden sileneceği ihbarını ihtiva etmek zorundadır. Üyelikten silinme, bunun üzerinden bir ay daha geçtikten ve aidat borcunun tamamının bu tarihe kadar da ödenmediğinin tespit edilmesinden sonra kararlaştırılabilir. Üyelikten silinme ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.
10. Üyelik ayrıca üyelikten ihraç yoluyla sona erer. Derneğin çıkarlarına aykırı davranan bir üye, dernekten ihraç edilebilir. Bu durum, özellikle tüzüğün veya dernek organları kararlarının vahim biçimde ihlali halinde sözkonusudur. Her üye ihraç dilekçesi verebilir. Yönetim Kurulu dilekçeyi, sözkonusu üyeye açıklama ve savunma hakkı tanıdıktan sonra çoğunluk oyuyla karara bağlar. İhraç kararı, üyeye iadeli taahhütlü olarak ve gerekçeleriyle birlikte tebliğ edilir. Sözkonusu üye, resmi tebligat tarihinden itibaren bir ay içersinde işbu ihraç kararına itiraz edebilir. İtirazın erteleyici hükmü vardır. Vaki bir itirazda üyelik sıtatüsü bir sonraki genelkurulda görüşülmek üzere dondurulur. Eğer ihraç edilen üye itirazda bulunmazsa, ihraç kararı itiraz süresinin bitimiyle kesinlik kazanır.
11. Üyeliği biten üyenin dernek serveti üzerinde hiç bir hak talebi bulunmaz.


§ 8 Üyelik Aidatı

1. Üyeler, Genel Kurulunun belirlediği miktarda yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.
2. Onursal Üyeler aidat ödemek zorunda değildirler.
3. Aylık Aidat 20 € dur


§ 9 Dernek Organları

1. Derneğin şu organları vardır:

• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Danışma Kurulu
..
2. Genel Kurul derneğin tüzük koyucu organıdır.


§ 10 Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip, bir sekreter ve üç üye olmak üzere 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu`nun ayrıca üç yedek üyesi vardır. Yedek üyelerin Yönetim Kurulu`nda oy hakkı yoktur.
2. İki Yönetim Kurulu Üyesi, (Biri muhakkak Başkan veya yardımcısı olmak şartıyla) derneği, Banka ve mali konuların haricinde temsil yetkisine sahiptirler. Banka ve mali konularda Dernek muhasibi Başkan veya Başkanyardımcısı ile birlikte Derneği temsil eder.
3. Genel Kurulun içinden, iki yıllık bir süre için Yönetim Kurulu seçilir. Seçim bir dahaki Genel Kurulda yapılacak Yönetim Kurulu seçimlerine kadar geçerlidir.
Bir Yönetim Kurulu üyesi görevden ayrılırsa, yedek üyelerinden birisi onun yerine geçer ve Yönetim Kurulu böylelikle her zaman 7 üyeden oluşur.
4. Yönetim Kurulu tüzük gereği başka bir dernek organına tevcih edilmemiş tüm idari işleri yürütür.
5. Yönetim Kurulu`nun etkinlik ve sorumluluk alanına özellikle şu konular girer
• Genel Kurul`un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına ilişkin karar alma
• Her Genel Kurul`un hazırlanması ve çağrılması, gündemin belirlenmesi ve gerekirse gündeme ekleme yapılması
• Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Muhasebe işlerinin yürütülmesi, dernek servetinin düzenli ve sağlıklı olarak yönetimi ve kullanımı
• . Derneğe üye kaydedilmesi, üyelerin üye listesinden çıkartılması veya dernekten ihraç edilmesi.
• Dernek personelinin göreve alınması, görevine son verilmesi ve çalışmalarının denetlenmesi
• Üye aidatları nın miktarının belirlenmesi
• Genel Kurul`un tüm kararlarının hukuki geçerliliğinin kontrol edilmesi ve bu kararların uygulanması.
6. Yönetim Kurulu, bütün Yönetim Kurulu Üyelerinin davet edilmesi ve en az beş Yönetim Kurulu Üyesinin ( bunlardan biri Başkan veya Yardımcısı olmak kaydıyla) katılmasıyla karar alma yetkisine sahiptir.
7. Davetiye yazılı olarak Fax veya elektronik posta yoluyla yapılabilinir. Yönetim Kurulu`nun toplantıya çağrılması ve oturumun yöneltilmesi birinci Başkan`ın sorumluluğundadır. Başkanın engeli olması halinde bu görev yardımcısına düşer. Yönetim Kurulu üyelerinin basit çoğunluğu ile karar yeterliğine sahiptir. Bir Yönetim Kurulu üyesi oy hakkını başka bir üyeye devredemez. Oy eşitliği halinde birinci Başkan`ın oyu, engeli olması halinde yardımcısının oyu belirleyici olur.
8. Oturumlarda alınan kararlar karar defterine geçirilir ve oturum yöneticisi tarafından imzalanır.
9. Tutulan Tutanaklarda;
• Toplantının yeri ve zamanı
• Katılanların ve Toplantıyı idare edenin ismi
• Alınan karar ve oylamanın neticesi
10. Yönetim Kuruluna katılanların yazılı olarak müracaatları ve birlikte karar almaları durumunda, Yönetim Kurulu Kararları için ekstra tutanak tutulur. Bu durumda karar alma raporu, karar defterine ayrıca ilave edilir.
11. Bir yönetim Kurulu Üyesi, üç kez mazeretsiz Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmamışsa, Yönetim Kurulundan azledilebilinir.
12. Yönetim Kurulu, Derneğin başka organlarının yürütme sahasına girmeyen, Dernekle ilgili, tüzüğün öngördüğü bütün ödevleri yerine getirir.
13. Yönetim Kurulu, Derneğin genel idarei işlerini yürütmek amacıyla, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir idari amir atama yetkisine sahiptir. İdari Amir in dernek üyesi olma şartı aranmaz. İdari Amir Yönetim Kurulunun denetim ve kararları çerçevesinde gerekli işleri yürütür.


§ 11 İdari Amirlik

1. Yönetim Kurulu, Dernek çalışmalarını yürütmek, özellikle üyelerini bilgilendirmek amacıyla bir İdari Amir tayin edebilir.
2. İdari Amir in dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur. O, "Dernek Genel Sekreteri" ünvanını taşır. Çalışmasıyla ilgili ayrıntıları kendisi ile akdedilecek bir iş sözleşmesi düzenler.


§ 12 Danışma Kurulunun Bileşimi ve Görevleri

1. Danışma Kurulu Yönetim Kurulu seçimlerine paralel olarak Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Danışma Kurulu seçimleri esnasında enfazla oy alan Başkan ikinci sırada olan da Yardımcısı olur.Danışma kurulu 1 Başkan, 1 Başkanyardımcısı ve 1 Üye olmak üzere 3 kişiden oluşur. Danışma Kurulunun iki yedek üyesi, vardır. Danışma Kurulu, kendisi tarafından belirlenecek sayıda işinin ehli ve dernek çalışmalarına yardımcı olacağına inandığı üye olmayan kişileri ve/veya üyeleri Kurula tayin edebilir.
2. Danışma Kurulu bir sonraki Genel Kurula kadar görevde kalır. Danışma Kurulundan birinin ayrılmasıyla, yedekte olan yerine geçer. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu Üyesi olamazlar.
3. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu`na ve/veya Genel Kurul`a telkin ve tekliflerde bulunur ve Yönetim Kurulu`nun çalışmalarına danışıcı nitelikte eşlik eder. Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır.
4. Başkan, veya Yardımcısı Danışma Kurulu`nu gerekli gördükçe -yılda en az iki kere olmak üzere - toplantıya çağırır.Çağrı yazılı olarak en az Toplantıdan iki hafta önce yapılır. Eğer en az üç Danışma Kurulu üyesi, yazılı olarak Yönetim Kuruluna müracaata bulunacak olurlar sa, Danışma Kurulu toplantıya çağrılmak zorundadır. İki hafta içerisinde bu gerçekleşmeyecek olursa, müracaatı yapan Danışma Kurulu üyeleri toplantı için davetiyeyi çıkarabilirler.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Toplantılarına tavsiyeci olarak katılabilirler.
6. Danışma Kurulu Toplantıları da Başkanı, onun engelli olması durumunda Yardımcısı, her ikisinin de engelli olması durumunda da Danışma Kurulu Üyeleri tarafından idare edilir. Salt çoğunluğa göre karar alınır.
7. Alınan kararlar Karardefterine işlenir ve toplantı idarecisi tarafından imzalanır.


§ 13 Denetleme Kurulu

1. Denetleme Kurulu üç özel veya tüzel kişiden oluşur. Genel Kurul esnasında iki yıl süre için seçilirler. İki yedek üyesi vardır.
2. Denetleme Kurulu na seçilen adayların aldıkları oy oranına göre Başkan ve Başkan yardımcısı belirlenir. En çok oy alan Başkan olur. Yönetim Kurulu Üyeleri Denetleme Kurulu na seçilemezler.
3. Denetleme Kurulundan herhangi bir üyenin ayrılması durumunda, yedek üye yerine geçer.
4. Denetleme Kurulu Yönetim Kuruluna ekonomik açıdan tavsiyelerde bulunmak ve mali raporu denetlemekle görevlidir. Denetleme Kurulunun ödevleri arasında özellikle:
• Yönetim Kuruluna bir sonraki yılın bütçe çalışmalarında tavsiyede bulunmak
• Tutulan defterleri kontrol etmek
• Derneğin senelik bilançosunu kontrol etmek
• Genel Kurula yazılı olarak yaptıkları mali kontrolleri rapor etmek
• Yönetim Kuruluna Şeref Üyelerini tavsiye etmek’ tir.
5. Denetleme Kurulu salt çoğunluğa göre karar alır, en az üç Denetleme Kurulu üyesinin bir arada bulunmasıyla karar alma yetkisine sahiptir.
6. Alınan kararlar Karardefterine işlenir ve toplantı idarecisi tarafından imzalanır.


§ 14 Genel Kurul

1. Genel Kurul`un yetki alanına özellikle aşağıda sıralanan hususlar dahildir:
- Yönetim Kurulu`nun yıllık faaliyet raporunun incelenmesi, Yönetim Kurulu`nun aklanması veya aklanmanın reddi.
- Yönetim Kurulu`nun bir sonraki faaliyet yılı için hazırladığı bütçenin onaylanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması.
- Denetleme ve Danışma Kurullarının seçimi.
- Tüzük değişikliklerine ve derneğin feshine ilişkin kararlar alınması.
-. Onursal üyelik verilmesi veya verilen onursal üyeliğin geçersiz sayılarak iptal edilmesi. Tevcih edilmiş bir onursal üyeliğin iptali, ancak dernek amaçlarının vahim biçimde ihlali halinde caizdir.
- Yönetim Kurulu tarafından bir üyenin dernekten ihraç edilmesine dair alınan kararın temyiz mercii olma.
2. Dernek, her yılın son çeyreğinde bir olağan Genel Kurul toplantısı düzenlemek zorundadır.
Aşağıdaki hallerde Genel Kurul`u toplama mecburiyeti vardır:
3. . Yönetim kurulu bu yönde bir çoğunluk kararı alırsa; derneğin esenliği zorunlu kılıyorsa ve acilen görüşülüp karara bağlanması gerekli hususlar mevcut ise, Yönetim Kurulu, Genel Kurul`u toplantıya çağırmakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu`nun dört üyesi görev sürelerinin bitiminden önce görevlerinden ayrılırsa.
Üyelerin yüzde 25`i, Yönetim Kurulu`na amaç ve gerekçelerini yazılı olarak bildirmek suretiyle Genel Kurul`un toplanmasını talep ederse.
4. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul`un gündemini de belirler. Çağrı yapılması birinci Başkan`ın, engeli olması halinde yardımcısının yetkisindedir. Genel Kurul`a davet, üyeye toplantı tarihinden en geç dört hafta önce erişecek şekilde basit bir mektupla yapılabilir. Davet yazısı, gündemi eksiksiz olarak ihtiva etmek zorundadır
5. Her üye, toplantı tarihinden en geç iki hafta öncesine kadar yazılı olarak Yönetim Kurulu`ndan gündeme eklemeler yapılmasını talep edebilir. Genel Kurul, bu taleplerin gündeme ilave edilip edilmeyeceğine 2/3 çoğunlukla karar verir
6. Genel Kurul`un Divan Başkanı ilke olarak birinci Başkan, engeli olması halinde yardımcısıdır. Ancak bir hususun görüşülmesi ve oylanması görevdeki Divan Başkanı`nı ilgilendiriyorsa, bir başka Divan Başkanı seçme zorunluluğu vardır.
7. Genelkurulda seçim yapılacaksa Yönetim Kurulunun dışında bir divan oluşturulur.
8. Divan Katibi, Divan Başkanı trafından belirlenir.
9. Oylama şeklini Divan Başkanı belirler. Bir tek üyenin başka tür oylama istemesi halinde Divan Başkanı bunu uygular.
10. Yönetim Kurulu seçimleri gizli ve yazılı olarak yapılır.
11. Oy verme hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması halinde, Genel Kurul karar alma yetkisine sahiptir.
12. , Aksi halde Genel Kurul iki hafta sonra aynı yer ve aynı saate yapılır. Bu özellik seçim davetiyelerinde ayrıca vurgulanır.
13. Her üyenin bir oyu vardır. Oy hakkının bir başka üyeye veya üye işletmeye devri mümkündeğildir.
14. Tüm kararlar ilke olarak kullanılan geçerli oyların basit çoğunluğuyla alınır. Çekimser ve geçersiz oylar sayılmaz
15. Tüzük değişikliği için geçerli oyların 2/3 ü, derneğin amaç değişikliği ve feshi için geçerli oyların 3/4 gereklidir.
16. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından görev yerlerine göre direk seçilirler. Her üye kendini veya bir başkasını her görev için aday gösterebilir yada göstertebilir.Yönetim Kurulu Genel Kurul trafından iki yıllık süre için seçilir. Seçimin detayları ayrı bir seçim yönetmeliğine göre düzenlenir.
17. Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından bir seferde seçilir. En çok oyu alan ilk beş aday Denetleme Kuruluna seçilmiş sayılır. Beşinci ve altıncı sıradaki adayların eşit oy almaları halinde Divan Başkanı bu ikisini yeniden oylamaya sunar. Yinede eşit oy çıkacak olursa ikisi arasında kura çekilir.
18. Genel Kurul`un akışı hakkında bir sonuç tutanağı tututlur ve Divan Başkanı tarafından imzalanır. Tutanakta şu hususların bulunması zorunludurç
• Toplantının yeri ve tarihi,
• Divan Başkanı ve katibin adı,
• Hazır bulunan üyelerin sayısı,
• Genel Kurul`un tüzüğe uygun olarak çağrıldığının ve karar yeterliğinin tespiti,
• Gündem,
• Verilen dilekçeler,
• Tüm oylama sonuçları (evet, hayır oylarının, çekimser ve geçersiz oyların sayısı),
• Oylamanın türü, alınan kararlara yapılan itirazlar,
• Tüzük (amaç) değişikliği gerektiren her dilekçe tutanağa harfiyen kaydedilmek zorundadır.


§ 15 Derneğin Feshi ve Servetinin Dağılımı

Derneğin feshi sadece bu Tüzüğün § 14 , 15 bendi de tarif edilmiş bir Genel Kurul`da kararlaştırılabilir. Genel Kurul başka türlü bir karar almazsa, Başkan ve Başkan Yardımcısı temsil yetkisini haiz ortak tasviyeci olurlar. Bu düzenleme, derneğin başka bir nedenden ötürü tasviye edilmesi veya hukuki ehliyetini yitirmesi hallerinde de geçerli olur.
Tasviye işlemlerinin bitiminden sonra geriye kalan dernek serveti, yarı yarıya İnter Türk Spor ve Schleswig Holstein Türk Toplumu na hibe edilir .


§ 16 Bir sefere has geçici yetki

Kurucu Yönetim Kurulu, Derneğin Mahkeme ve Vergi Dairesinden ‘Toplum yararına çalışır’ ibaresini alabilmesini sağlamak için, Mahkeme ve Vergi Dairesinin tavsiye ettiği değişiklikleri yapmaya yetkilidir.